woensdag 19 april 2017

Ook de sp.a Heusden-Zolder gaf een persbericht na Open VLD ontslag coalitie

PERSBERICHT SP-A HEUSDEN-ZOLDER

sp-a Heusden-Zolder neemt er nota van dat Open Vld uit de meerderheid wenst te stappen.

 Deze partij zoekt al langer een mogelijkheid om deze stap te zetten en op die manier met het oog op de volgende gemeenteraadsverkiezingen oppositie te kunnen voeren. Hun deloyale houding binnen de meerderheid, blijft uiteraard voor hun rekening.

 Op voorstel van de sp-a zocht deze meerderheid al geruime tijd naar een oplossing om het probleem van de huisvuilophaling tijdens de zomermaanden op te lossen. Er was immers veel vraag van de bewoners, voornamelijk van appartementen, om dit probleem aan te kaarten bij Limburg.net en op te lossen.

 In eerste instantie werd aan Limburg.net de vraag gesteld om de bewoners van onze gemeente toe te laten de vuilniszakken naar het recyclagepark te brengen. Dit bleek niet mogelijk omdat er aanpassingen zouden moeten gebeuren aan de bestaande milieuvergunningen, wat niet op korte termijn mogelijk zou zijn.

 Vervolgens werd aan Limburg.net een bestek gevraagd voor de extra kosten die wekelijkse huisvuilophalingen tijdens de zomermaanden met zich mee zouden brengen. De kostprijs werd vastgelegd op € 88.000. Op die basis besliste het Schepencollege dan ook deze extra huisvuilophalingen tijdens de zomermaanden aan te vragen en de kosten niet ten laste van de inwoners te leggen, maar ze als meerprijs in het voorziene budget op te nemen en dit in afwachting dat het wel mogelijk zou worden om huisvuilzakken naar het recyclagepark te brengen. Tijdens de vorige gemeenteraad werd deze beslissing ook bevestigd.

 Nadien heeft Limburg.net opnieuw overleg gevraagd over dit punt en heeft men voorgesteld om binnen Heusden-Zolder een pilootproject te organiseren waarbij het de inwoners toegelaten is in de zomermaanden de huisvuilzakken toch naar het recyclagepark te brengen. Dit project kan deze zomer reeds worden opgestart. Limburg.net motiveerde haar voorstel met het argument dat het voor de intercommunale onmogelijk wordt om bijkomende ophalingen tijdens de zomermaanden te organiseren als er nog gemeenten dezelfde beslissing zouden nemen. Praktisch gezien waren er onvoldoende vrachtwagens, personeel enzovoorts.

 De bestuursmeerderheid heeft dan binnen het Schepencollege beslist om in te gaan op het voorstel van Limburg.net om onze bewoners in het kader van het voormelde pilootproject toe te laten tijdens de zomermaanden de huisvuilzakken naar het recyclagepark te brengen. Deze beslissing als goed huisvader bespaart ook nog de extra kosten van € 88.000.

 Deze beslissingen en de verantwoording ervan kaderen perfect binnen een gezond, eerlijk en correct bestuursbeleid in het belang van de inwoners van Heusden-Zolder. Het staat Open Vld uiteraard vrij zich niet te willen vereenzelvigen met een dergelijk beleid.

 Eddy Pools  Lijsttrekker sp-a Heusden-Zolder gemeenteraadsverkiezingen 2018
 Danny Utens Voorzitter sp-a Heusden-Zolder