donderdag 18 mei 2017

Rekening 2O16 van het gemeentebestuurDe jaarrekening van 2016 sluit af met een goed budgettair resultaat van het eigen jaar van
€ 5.603.958,00.

Het resultaat van het boekjaar wordt gevormd door saldi op het:
            - exploitatiebudget
            - investeringsbudget
            - liquiditeiten budget (andere)


Rekening 2016
Exploitatiebudget
9.165.553,00 €
Investeringsbudget
-1.081.177,00 €
Andere
-2.480.418,00 €
Budgettair resultaat boekjaar
5.603.958,00 €


Het resultaat van het boekjaar werd na de laatste budgetwijziging van vorig jaar gebudgetteerd op - € 10.374.654,00.


Budget
Rekening 2016
Verschil
Exploitatiebudget
5.267.065,00 €
9.165.553,00 €
€ 3.898.488,00
Investeringsbudget
-22.759.157,00 €
-1.081.177,00 €
€ 21.677.980,00
Andere
7.117.438,00 €
-2.480.418,00 €
€ -9.597.856,00
Budgettair resultaat boekjaar
-10.374.654,00 €
5.603.958,00 €
15.978.612,00 €


Het verschil in gebudgetteerd en gerealiseerd resultaat is in hoofdzaak het gevolg van vertragingen in de voortgang van enkele investeringsdossiers die weliswaar in voorbereidingsfase zaten in 2016 maar waarvan nog niets gefactureerd werd. Vandaar een positief verschil op het investeringsbudget van
€ 21.677.980,00. De voorziene maar niet aangewende budgetten worden integraal overgedragen naar 2017 en eventueel volgende jaren.
Om voormelde reden was het als dusdanig niet nodig om leningen op te nemen en dit voor het derde jaar op rij.  Gezien de periodieke aflossingen van de bestaande leningen is de uitstaande schuld verder gedaald, welke een positief effect heeft op de schuldratio.

In het exploitatiebudget realiseerde het gemeentebestuur een resultaat van
€ 9.165.553,00 welk  € 3.898.488,00 gunstiger is dan begroot.
Aan ontvangstenzijde konden enkele meevallers genoteerd worden maar het verschil is hoofdzakelijk te verklaren als gevolg van het gevoerde zuinige beleid. De doorgevoerde besparingen hebben een duidelijk gunstig effect op de exploitatieuitgaven.

Rekening houdend met het overgedragen resultaat uit vorig boekjaar bedraagt het resultaat op kasbasis € 17.189.176,00.